1. Загальні положення

1. Національна спілка архітекторів України (далі – Спілка) є всеукраїнською творчою спілкою – суб’єктом творчої діяльності, що об’єднує на добровільних засадах професійних архітекторів України, незалежна у своїй статутній діяльності від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, від політичних партій, релігійних об’єднань та угруповань, інших громадських організацій.

2. Спілка покликана сприяти розвитку та популяризації архітектури, об’єднанню зусиль членів Спілки по вирішенню творчих та соціально-економічних питань.

3. Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

4. Діяльність Спілки поширюється на територію України.

5. Національна спілка архітекторів України є правонаступником Спілки архітекторів Української РСР – підрозділу Спілки архітекторів СРСР.

2. Мета та завдання діяльності Спілки

6. Основна мета діяльності Спілки:

розвиток архітектури України, створення умов для міжнародної співпраці архітекторів, сприяння збереженню історичного та природного середовища регіонів, міст і поселень України.

Основними завданнями Спілки є:

 • вільний розвиток і конкуренція творчих напрямків і шкіл в архітектурі України, вдосконалення творчої майстерності кожного члена Спілки;
 • захист авторських прав архітекторів, професійних, соціально-економічних інтересів членів Спілки, сприяння постійному поліпшенню умов праці і життя архітекторів;
 • збереження історичного та природного середовища регіонів, міст і поселень України;
 • культурний розвиток і естетичне виховання населення;
 • розвиток міжнародної співпраці архітекторів;
 • сприяння розробці фундаментальних і прикладних архітектурних та містобудівних досліджень;
 • сприяння вдосконаленню середньої та вищої архітектурної освіти;
 • сприяння захисту авторських прав архітекторів.

7.  Для виконання статутних завдань Спілка в установленому порядку:

 • бере участь у громадсько-політичному житті України, за дорученням органів законодавчої та виконавчої влади залучається до підготовки законопроектів, директивних  та  нормативних  документів  з  питань  архітектури   і   містобудування, розроблення загальнодержавних програм національно-культурного розвитку, репрезентації України у різних сферах міжнародного культурного життя, інших соціально важливих культурологічних та соціально-політичних заходів;
 • рекомендує кандидатів на зайняття посад головних архітекторів місцевих органів у справах містобудування і архітектури;
 • подає пропозиції про відзначення архітекторів – членів Спілки за видатні досягнення в розвитку архітектури;
 • здійснює за підтримки держави професійний та соціальний захист членів  Спілки, охорону їх авторських прав;
 • бере участь у створенні і роботі центру атестації архітекторів;
 • бере участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів Спілки, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих працівників;
 • може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій з правами юридичної особи, заснування підприємств, правовий статус яких визначається законодавством України, Статутом Спілки, а також їхніми власними статутами;
 • здійснює зовнішньоекономічну діяльність через створені підприємства і госпрозрахункові організації після їх реєстрації в установленому порядку як учасників зовнішньоекономічної діяльності;
 • створює творчо-проблемні та професійно-експертні ради за напрямками творчої діяльності, які у своїй діяльності керуються своїми положеннями, що затверджуються правлінням Спілки;
 • здійснює допомогу і нагляд в організації та проведенні іншими установами архітектурних і містобудівних конкурсів;
 • організує і проводить виставки, огляди-конкурси, творчі обговорення об’єктів архітектури, проблем забудови поселень;
 • здійснює видавничу діяльність згідно із завданнями Спілки;
 • є членом Міжнародної спілки архітекторів (UIA – International Union of Architects), може вступати в інші міжнародні неурядові організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди;
 • створює архітектурний фонд Спілки;
 • з органами державної влади розробляє положення “Про атестацію архітекторів” та “Про атестаційну комісію”, а також приймає участь у проведенні атестації архітекторів для отримання кваліфікаційних сертифікатів і включення до Реєстру архітекторів України.

3. Члени Спілки, їх права і обов’язки

8. Членами Спілки можуть бути архітектори – громадяни України, які мають вищу архітектурну освіту і відповідний особистий творчий доробок в сфері архітектурного проектування і будівництва, а також в науковій, педагогічній або адміністративно-управлінській діяльності в галузі архітектури, визнають програму, Статут Спілки, Кодекс професійної етики архітектора та беруть участь у роботі однієї з її організацій.

Членами  Спілки можуть бути також професійні творчі працівники – іноземці і особи без громадянства, які постійно проживають на території України та мають особисті досягнення в сфері архітектурної діяльності на території України.

9. Представники інших професій, як виняток, приймаються в члени Спілки, якщо вони займаються архітектурною діяльністю не менше 10 років або багато років творчо співпрацюють з архітекторами, сприяючи розвитку і пропаганді архітектури.

10. Визначним архітекторам-іноземцям, особам без громадянства, які внесли вагомий доробок в розвиток української архітектури, може бути присвоєне звання почесного члена Національної спілки архітекторів України.

11. Прийняття в члени Спілки здійснюється на підставі заяв архітекторів Кримською республіканською та місцевими організаціями Спілки з послідуючим затвердженням президією правління Спілки. До заяви додаються рекомендації від двох членів Спілки і документи, що підтверджують творчий доробок кандидата. Рішення Кримської республіканської та Київської організації про прийняття в члени Спілки є остаточними.

12. Члени Спілки отримують членський квиток і нагрудний знак встановленого зразка.

13. Членство в Спілці припиняється за заявою члена Спілки, у разі смерті або виїзду члена Спілки на постійне місце проживання за кордон із зміною громадянства. Підставою для виключення з членів Спілки є систематичне порушення Статуту Спілки, Кодексу професійної етики архітектора або несплата встановлених внесків без

поважних причин на протязі більше одного року. Виключення із членів Спілки здійснюється за рішенням з’їзду, правління Спілки або правлінь, загальних зборів і конференцій місцевих організацій з наступним затвердженням президією правління Спілки.

14. При виході або виключенні з числа членів Спілки вступні і членські внески поверненню не підлягають.

15. Члени Спілки мають право:

 • брати участь у громадській роботі органів Спілки, вносити пропозиції щодо поліпшення їх діяльності;
 • давати рекомендації архітекторам для вступу у члени Спілки;
 • обирати та бути обраними до керівних органів Спілки;
 • користуватися усіма видами творчої, правової, соціально-побутової допомоги, а також пільгами, що надаються членам Спілки;
 • брати участь у розвитку міжнародних професійно-творчих контактів на особистій або колективній основі за рахунок коштів Спілки, проходити навчання та стажування у зарубіжних архітектурних школах, приймати участь у міжнародних професійних конкурсах, семінарах, форумах, тощо.

16. Члени Спілки зобов’язані:

 • дотримуватися вимог Статуту Спілки та статутів своїх місцевих організацій;
 • бути на обліку в одній із місцевих організацій (осередків) Спілки і приймати участь в її роботі;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
 • дотримуватися Кодексу професійної етики архітектора.

17. Інваліди і учасники бойових дій, прирівняні до інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни, від сплати вступних та членських внесків звільняються.

4. Структура, органи керівництва і контролю Спілки

18. Національна спілка архітекторів України будується за територіально-виробничим принципом.

Первинні організації Спілки створюються за місцем роботи, спеціалізовано-фаховим або територіальним принципом при чисельності не менше трьох членів Спілки.

Первинні організації об’єднуються в міські або обласні організації, які є місцевими творчими осередками Спілки:

 • Вінницька обласна організація
 • Волинська обласна організація
 • Дніпропетровська обласна організація
 • Криворізька міська організація
 • Донецька обласна організація
 • Маріупольська міська організація
 • Житомирська обласна організація
 • Закарпатська обласна організація
 • Запорізька обласна організація
 • Івано-Франківська обласна організація
 • Київська обласна організація
 • Київська міська організація
 • Білоцерківська міська організація
 • Кіровоградська обласна організація
 • Кримська республіканська організація
 • Ялтинська міська організація
 • Севастопольська міська організація
 • Луганська обласна організація
 • Львівська обласна організація
 • Миколаївська обласна організація
 • Одеська обласна організація
 • Полтавська обласна організація
 • Рівненська обласна організація
 • Сумська обласна організація
 • Тернопільська обласна організація
 • Харківська обласна організація
 • Херсонська обласна організація
 • Хмельницька обласна організація
 • Черкаська обласна організація
 • Чернігівська обласна організація
 • Чернівецька обласна організація

Первинні і міські організації входять до Кримської республіканської та місцевих організацій, які становлять Національну спілку архітекторів України.

Кримська республіканська та місцеві творчі організації (осередки) Спілки набувають прав юридичної особи після їх реєстрації в установленому порядку. Вони діють згідно своїх статутів, що не суперечать цьому Статуту, приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються президією правління Спілки.

Керівним органом Кримської республіканської та місцевих організацій є загальні збори. Звітно-виборчі збори або конференції представників організацій, які скликаються раз на три роки, за умов власних статутів обирають голів правлінь, склад правлінь та ревізійних комісій.

Голови правлінь обираються прямим таємним голосуванням на три роки. В період між загальними зборами (конференціями) діяльністю Кримської республіканської та місцевих організацій керує правління.

Голови правлінь Кримської республіканської та місцевих організацій Спілки:

 • здійснюють керівництво організаторською, соціально-побутовою та фінансовою діяльністю правління;
 • щорічно звітують за свою діяльність на засіданнях правління або перед загальними зборами чи конференціями представників організації.

Ревізійні комісії Кримської республіканської та місцевих організацій незалежні від відповідних керуючих органів Спілки. Вибори ревізійних комісій в Кримській республіканській та місцевих організаціях проводяться конференціями або загальними зборами членів Спілки. Ревізійні комісії звітують перед відповідними конференціями або загальними зборами членів Спілки.

Всі місцеві організації зобов’язані складати і представляти центральному правлінню Спілки щорічні звіти про їх творчу і фінансову діяльність.

19. Вищим керівним органом Спілки є з’їзд архітекторів України, який скликається не рідше одного разу на три роки на підставі рішення правління Спілки. Рішення про час і місце скликання, а також норми представництва і порядок денний з’їзду приймаються правлінням Спілки не пізніше як за три місяці до відкриття з’їзду.

Позачерговий з’їзд скликається на підставі рішення правління Спілки на вимогу не менше однієї третини місцевих організацій або не менше однієї третьої частини чисельності всіх членів Спілки в термін – не пізніше, як через півроку після прийняття рішення про його скликання, якщо до скликання чергового з’їзду залишилося не менше року.

20. Делегати з’їзду обираються Кримською республіканською та місцевими організаціями Спілки відповідно до норми представництва, затвердженої передз’їздівським пленумом правління Спілки.

Президент Спілки, віце-президенти і голови місцевих організацій Спілки стають делегатами з’їзду автоматично.

3’їзд правомочний, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних делегатів.

3’їзд ухвалює рішення простою більшістю голосів, а зміну Статуту – 2/3 зареєстрованих делегатів з’їзду.

21. 3’їзд архітекторів України:

 • визначає структуру правління і президії правління, порядок їх формування і кількісний склад;
 • обирає правління, президію правління, президента (голова правління) і ревізійну комісію Спілки терміном на три роки;
 • приймає Статут та програму Спілки, затверджує зміни та доповнення до діючого Статуту. При необхідності зміни та доповнення до Статуту можуть бути прийняті правлінням Спілки і впроваджені в дію правлінням в якості рекомендаційних до їх затвердження на з’їзді.
 • обговорює і приймає рішення з найбільш важливих і актуальних творчих питань розвитку архітектури України та організаційних проблем;
 • заслуховує звіти правління і ревізійної комісії.

Реєстрація кандидатів на пост президента припиняється за місяць до відкриття з’їзду. Порядок проведення реєстрації і вимоги до кандидатів визначаються правлінням Спілки.

22. В період між з’їздами діяльністю Спілки керує правління, яке скликає пленуми не менше двох разів на рік. Рішення правління приймається простою більшістю голосів за присутності не менше 2/3 його членів.

Правління Спілки:

 • скликає з’їзди Спілки;
 • організує і контролює виконання рішень з’їздів місцевими організаціями та членами Спілки;
 • звітує про свою діяльність перед з’їздом;
 • затверджує на своїх пленумах кандидатури віце-президентів за поданням президента;
 • затверджує щорічно бюджет Спілки та звіт про його виконання;
 • здійснює координацію міжнародних зв’язків Спілки;
 • організує спільну діяльність з іншими творчими спілками та громадськими організаціями;
 • визначає структуру апарату Спілки за поданням президента;
 • затверджує Статут архітектурного фонду Спілки, яким визначається сфера його діяльності, мета і завдання, структура і методи формування коштів.

23. Президент Спілки:

 • здійснює керівництво організаторською, соціально-побутовою, виробничо-господарською та фінансовою діяльністю правління Спілки;
 • представляє Спілку у відносинах з державними органами і громадськими організаціями України та у міжнародних відносинах;
 • координує програми діяльності Спілки з творчих питань;
 • організує виконання рішень правління Спілки;
 • пропонує пленуму правління кандидатури віце-президентів;
 • щорічно звітує про свою діяльність на пленумах правління. Обирається президент строком на три роки.

Для колегіального вирішення важливих питань в період між засіданнями правління створюється  президія правління у складі: президент, віце-президенти, члени правління, всього до 15 членів, а також президентська рада як дорадчий орган при президенті. Склад президентської ради визначає президент.

При відсутності президента його обов’язки виконує один з віце-президентів або призначений президентом член президії.

24. Ревізійна комісія Національної спілки архітекторів України незалежна від відповідних керівних  органів Спілки в своїй діяльності:

 • контролює дотримання Статуту, рішень з’їзду, пленумів правління;
 • обирає з свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії;
 • проводить засідання не рідше двох разів на рік;
 • здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Спілки;
 • надає методичну консультативну допомогу ревізійним комісіям місцевих організацій Спілки;
 • звітує про свою діяльність на з’їзді.

Члени ревізійної комісії Спілки беруть участь з правом дорадчого голосу у роботі з’їздів, правління та президентської ради.

Всі місцеві організації, творчі та виробничі установи Спілки зобов’язані складати звіти і подавати необхідні матеріали на вимогу ревізійної комісії.

5. Кошти та майно Спілки

25. Кошти Спілки складаються з:

 • вступних і членських внесків;
 • доходів від виробничо-господарської діяльності установ, організацій, підприємств Спілки, в тому числі від здавання в оренду приміщень в будинках, які є власністю Спілки і знаходяться на балансі Спілки або її місцевих організацій, і майна;
 • добровільних і благодійних внесків окремих осіб та організацій (як вітчизняних, так і зарубіжних), допомоги майном, роботами та послугами, що надаються  безкоштовно;
 • надходжень з державного бюджету;
 • спеціальні відрахування за використання на території України творів архітектури, які стали суспільним надбанням;
 • винагороди за управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав;
 • інших відрахувань і доходів, які одержує Спілка в установленому порядку.

Спілка і створені нею місцеві організації та установи в установленому порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність.

26. Майно Спілки відображається на її балансі, який складається у порядку, встановленому законодавством України. Право розпоряджатися і управляти нерухомим майном Спілки належить правлінню.

Право розпоряджатися нерухомим майном Спілки, яке знаходиться на балансі місцевих організацій, правління Спілки може доручити головам відповідних місцевих організацій, видаючи “Довіреність” терміном на один рік.

Інше майно Спілки у визначеному обсязі може передаватися місцевим організаціям або створеним нею госпрозрахунковим установам і організаціям у тимчасове або довічне користування.

27. Переказ або видача грошових коштів Спілки з рахунків проводиться за розпорядженням президента, віце-президента, відповідального за фінансово-господарську діяльність Спілки.

6. Правовий статус Спілки

28. Спілка є юридичною особою, знаходиться на самостійному балансі, має рахунки в установах банків, має статус неприбуткової організації, печатку і штамп із своїм найменуванням, зразки яких затверджуються правлінням і реєструються в установленому порядку.

29. Спілка не відповідає по зобов’язаннях своїх членів і створених нею підприємств і організацій, так як і вони – по зобов’язаннях Спілки.

30. Спілка припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації. Реорганізація здійснюється за рішенням з’їзду. Ліквідація здійснюється за рішенням з’їзду або на підставі рішення суду.

31. Кошти та інше майно Спілки, в тому числі в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

32. Місцезнаходження правління Спілки – м. Київ.

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством юстиції України

31 березня 1992 р.

Свідоцтво № 228

 

Прийнятий Установчим ІХ

з’їздом архітекторів України

7 червня 1990 року

м. Київ

ПЕРЕРЕЄСТРОВАНО

27 січня 1993 р.

 

 

Зміни і доповнення обговорені і затверджені

ХІІ з’їздом архітекторів України

4–5 листопада 1999 р.

Замінено свідоцтво

згідно постанови КМУ

від 01.06.1998 р. № 762

16 лютого 1999 р.

Свідоцтво № 8

 

Зміни та доповнення обговорені і затверджені

ХІV з’їздом архітекторів України

21 листопада 2003 р.

 

Погоджено із змінами та доповненнями

4  березня 2000 р.

 

 

Зміни та доповнення обговорені і затверджені

ХV з’їздом архітекторів України

23 грудня 2005 р.

Погоджено

із змінами та доповненнями

21 січня 2004 р.

27 лютого 2006 р.

 

Заступник Міністра

М. М. Шупеня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ